VILLKOR FÖR UTÖKAD GARANTI VID SPRUCKEN SKÄRM

Gäller från augusti 2020.

1. Vilken produkt omfattas av avtalet?
Tjänsten kan endast tecknas tillsammans med beställning av XPLORA-klockan eller abonnemang genom vår hemsida om inget annat är skriftligt avtalat med vår kundservice. Garantin gäller endast för den produkt som anges i orderbekräftelsen.

2. För vem gäller avtalet?
Garantin gäller för den ursprungliga köparen, eller för en annan person som senare har köpt produkten begagnad.
Kunden är införstådd i att kommunikation kan komma att ske via de kontaktalternativ som kunden har tillhandahållit vid lagd beställning Det är kundens ansvar att tillhandahålla korrekt kontaktinformation.

3. Var gäller avtalet?
Avtalet gäller oavsett var skadan sker i världen. Ersättningen beviljas i Sverige.

4. När gäller avtalet?
Avtalet gäller från och med beställningsdatumet och ett år framåt.

5. Vad omfattar avtalet?
Avtalet omfattar sprucken skärm, med undantag för avsiktliga skador.

6. Självrisk
Det är ingen självrisk vid skada. Kunden betalar endast porto för insändning av den skadade produkten.

7. Grov vårdslöshet och avsiktlig skada
XPLORA-klockan ska hanteras och förvaras med normal försiktighet för att förhindra skador så mycket som möjligt. Till exempel så ska inte produkten användas i situationer där risken för skada är uppenbar.

8. Bestämmelser om kompensation
Vid en ersättningsberättigad skada ges en ersättning för reparationskostnader av produkten. Om inte reparation kan utföras så ges ersättning i form av en identisk produkt, eller en produkt till samma eller högre värde med liknande eller bättre specifikationer som den skadade produkten. Vid byte till en ny produkt så överförs återstående avtalsperiod till den nya produkten. Inget avdrag görs för värdeminskning på grund av ålder och användning. XPLORA Mobile AB avgör om produkten ska repareras eller ersättas. Ingen kontant kompensation tillhandahålls. Produkten byts ut upp till två gånger under avtalstiden.