VILLKOR FÖR UTÖKAD GARANTI VID SPRUCKEN SKÄRM

Gäller från augusti 2020.

1. Vilken produkt omfattas av avtalet?
Tjänsten kan endast tecknas tillsammans med beställning av Xplora-klockan eller abonnemang genom vår hemsida om inget annat är skriftligt avtalat med vår kundservice. Garantin gäller endast för den produkt som anges i orderbekräftelsen.

2. För vem gäller avtalet?
Garantin gäller för den ursprungliga köparen, eller för en annan person som senare har köpt produkten begagnad.
Kunden är införstådd i att kommunikation kan komma att ske via de kontaktalternativ som kunden har tillhandahållit vid lagd beställning Det är kundens ansvar att tillhandahålla korrekt kontaktinformation.

3. Var gäller avtalet?
Avtalet gäller oavsett var skadan sker i världen. Ersättningen beviljas i Sverige.

4. När gäller avtalet?
Avtalet gäller från och med beställningsdatumet och ett år framåt.

5. Vad omfattar avtalet?
Avtalet omfattar sprucken skärm, med undantag för avsiktliga skador.

6. Självrisk
Det är ingen självrisk vid skada. Kunden betalar endast porto för insändning av den skadade produkten.

7. Grov vårdslöshet och avsiktlig skada
XPLORA-klockan ska hanteras och förvaras med normal försiktighet för att förhindra skador så mycket som möjligt. Till exempel så ska inte produkten användas i situationer där risken för skada är uppenbar.

8. Bestämmelser om kompensation – uppdaterad 2022-10-27
Vid ersättningsgill skada ges ersättning för reparationskostnaderna, begränsat till produktens ersättningsvärde vid tidpunkten för skadan. Kan ej repareras, förutsatt ersättning i form av en identisk produkt eller, om en sådan produkt inte kan erhållas, en produkt med liknande specifikationer som den skadade produkten. Xplora Mobile AB bestämmer när produkten ska repareras eller ersättas med en ny produkt.
Vid utbyte mot en ny produkt överförs den återstående avtalstiden till den nya produkten. Inga avdrag görs för värdeminskning på grund av ålder och användning. Det ges inte kontant ersättning. Från 2022-10-27 kommer produkten att bytas ut en gång under avtalsperioden. För de som har köpt en utökad garanti före detta datum gäller det gamla avtalet.