Personuppgiftspolicy – XPLORA Mobile AB – Xplora-tjänsten [v.21.05.24]

Artikel 1 – Allmänna bestämmelser

I det som följer så kan du läsa vår personuppgiftspolicy som beskriver den insamling och behandling av personuppgifter som vi gör inom ramen för Xplora-tjänsten.

Personuppgifter är information och data som identifierar eller kan identifiera dig eller ditt barn, såsom namn, adress, platsdata, trafikdata eller andra uppgifter som kan kopplas till en identifierbar person.

Xplora-tjänsten, som består av mobilapplikationen Xplora (”Xplora-appen”), en smartklocka (“Xplora-klockan”) och ett SIM-kort, är en kommunikationstjänst som möjliggör att du kan kommunicera med ditt barn. Tjänsten gör det även möjligt för dig, samt för andra som har ditt tillstånd, att få veta var ditt barn är. Denna teknik fungerar endast om vi kan samla in och behandla vissa personuppgifter om dig och ditt barn.

Xplora-tjänsten kommer därför att samla in, bearbeta och överföra personuppgifter, inklusive platsdata, till XPLORA Mobile AB (hädanefter ”XPLORA Mobile” eller ”vi”).

Vår insamling och användning av data genomförs i enlighet med strikta integritets- och säkerhetsriktlinjer. Vid utvecklingen av Xplora-tjänsten har särskild hänsyn tagits till användarens integritet och vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att Xplora-tjänsten ska kunna fungera.

XPLORA Mobile tar din integritet på allvar. Vi följer vid varje tid gällande personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Denna personuppgiftspolicy är också utformad i enlighet med svensk lag.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter genom att införa tillräckliga säkerhetsåtgärder och genom att på detta sätt informera dig om syftet och metoderna för vår behandling av personuppgifter samt om de åtgärder vi vidtar för att skydda dessa.

Artikel 2 – Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden. Tillgång, rättelse och radering. Överföring till utlandet.

Personuppgiftsansvarig för de nordiska användarna (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) är XPLORA Mobile AS, Støperigata 2, 0250 Oslo. Org. nr. 814499022. XPLORA Mobile AS kan nås på e-postadress policy@xplora.com.

Vi vill upplysa dig om att du har rätt att kontakta XPLORA Mobile AB om dina rättigheter i enlighet med tillämpad personuppgiftslagreglering avseende rätt till information, tillgång, rättelse, radering, behandlingsbegränsning, dataportabilitet samt rätt till invändning mot viss behandling av personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet.
Vi använder ett antal samarbetspartners för att få Xplora-tjänsten att fungera.
Vi använder Svea Ekonomi AB och Erate AS som personuppgiftsbiträde för trafikdata som hänför sig till användningen av SIM-kortet. Dessa uppgifter behandlas och lagras i Sverige och Norge. Vi använder även SMS-överföringstjänster från Link Mobility, vilka utförs genom deras server i Norge.
Dessutom använder vi Xplora Technologies AS som personuppgiftsbiträde för att leverera Xplora-appen och för att möjliggöra att Xplora-appen och Xplora-klockan kan kommunicera med varandra. Xplora Technologies AS har med vårt tillstånd, i sin tur, anlitat Infomark Co., Ltd och 360 Kids Guard Co., Ltd, ATENDER AS samt Amazon Web Services som deras personuppgiftsbiträden (s.k. underbiträden).
All data och alla personuppgifter som behandlas i samband med vår leverans av Xplora-tjänsten till dig genom Klarna AB, Collectia Kredithanterarna eller Erate AS, Xplora Technologies AS och Amazon Web Services behandlas och lagras antingen i Sverige och Norge eller på Amazon Web Services servrar i Dublin (Irland) eller i Frankfurt (Tyskland).

Artikel 3 – Beskrivning av typer av personuppgifter vi samlar in och hur informationen används

Genom vår leverans och fakturering av Xplora-tjänsten till dig samt genom din och ditt barns användning av Xplora-tjänsten kommer vi att samla in eller behandla följande typer av information från dig och ditt barn. Dessa personuppgifter samlas in från Xplora-klockan och Xplora-appen:

  1. Lokaliseringsdata.
  2. Ditt namn.
  3. Telefonnummer.
  4. Användarnamn och e-postadress samt postadress om du har angett detta.
  5. Trafikdata för SIM-kort.
  6. Inloggningsinformation om din användning av Xplora-tjänsten.
  7. IP-adress, Mac-adress och mobilt enhetsidentifikationsnummer (Enhets-ID eller IMEI).
  8. Logg över inloggar och felaktiga inloggningsförsök i Xplora-tjänsten.
  9. Identitet för de personer som du tillåter att kontakta ditt barn, inklusive deras telefonnummer.
  10. Information du frivilligt kan lägga in i Xplora-tjänsten, t.ex. smeknamn för kontakter eller bild som är associerad med kontakter.

Vårt rättsliga grund för att behandla denna information är att uppfylla avtalet med dig om leveransen av Xplora-tjänsten. Dessutom kommer vi att behandla personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behandla.

Artikel 4 – Behandling av personuppgifter om du har samtyckt

Vi kommer inte utan ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Om samtycke har givits har du rätt att när som helst återkalla det.

Artikel 5 – Offentliggörande av personuppgifter

Vi levererar inte dina personuppgifter till tredje part förutom i vissa specifika fall:
Vi kommer att kunna tillhandahålla personuppgifter, inklusive lokaliseringsdata, till larmtjänster om det finns goda skäl till detta.
Dessutom kommer vi att lämna ut personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att lämna ut.
Vi kommer också att kunna skapa aggregerad data över våra kunders användning av Xplora-tjänsten och leverera den till våra samarbetspartners i syfte att förbättra Xplora-tjänsten. Aggregerad data är statistik och innehåller inte information som kan identifiera dig eller ditt barn.
Vi ser till att information om innehavaren av telefonnummer som är kopplade till SIM-kortet i Xplora-tjänsten inte levereras till nummerupplysningstjänster.

Artikel 6 – Radering av personuppgifter

Platsdata raderas efter 72 timmar.
Trafikdata relaterad till användningen av SIM-kort raderas eller anonymiseras efter 6 månader.
Ditt Xplora-konto, inklusive den information som finns registrerad på ditt konto, raderas 90 dagar efter att du har avslutat ditt konto. Dessa 90 dagar är en s.k. avstängningsperiod där informationen inte kommer att vara tillgänglig för dig. Under avstängningsperioden har du möjlighet att återaktivera ditt konto. Efter avstängningsperiodens slut är all data som är kopplat till ditt konto raderad, och du kommer vid denna tidpunkt inte kunde återaktivera ditt konto.
Övrig kundinformation som rör ditt mobilabonnemang kommer att raderas 6 månader efter det att din prenumeration har upphört att generera trafik.

Chattmeddelanden
Chattmeddelandenas historik lagras och raderas automatiskt efter 1 månad.

Artikel 7 – Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om lagar och regulatoriska förändringar, säkerhetsteknologi eller andra omständigheter gör det nödvändigt för oss att göra betydande förändringar i personuppgiftspolicy kommer vi att informera dig om detta i god tid via SMS eller e-post.
Mindre justeringar och uppdateringar av denna personuppgiftspolicy kommer endast att meddelas på vår hemsida www.xplora.se

Chattmeddelandenas historik lagras och därefter raderas dom automatiskt efter 1 månad.